INFORMARE

privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Începând cu data de 25 mai 2018 se aplică Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Este foarte important să vă informăm în legătură cu ce fel de informații colectam despre dumneavoastră, din ce motive și în ce modalitate utilizăm informațiile, care sunt drepturile dumneavoastră referitoare la datele cu caracter personal folosite de noi și prin ce modalitate puteți exercita aceste drepturi în conformitate cu Regulamentul G.D.P.R.

 

Identitatea și datele de contact ale operatorului:

MIT Clima Distribution 

Sediul/punct de lucru: Bucuresti, Sos. Virtutii, nr.  19D, sector 6

Tel. : 0372 724 768;  Fax : 0372 876 118

RC: J40/8173/2010 CIF: RO 27326182

 

Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal: Pentru a asigura conformitatea prelucrării datelor am desemnat Responsabilul cu Protectia Datelor cu Caracter Personal și am alocat o adresă de e-mail unde puteți adresa orice întrebare despre prelucrarea datelor dumneavoastră. Acesta poate fi contactat la adresa: dataprotection@mitclima.ro

 

Categoriile de date cu caracter personal vizate:

În relațiile contractuale și activitățile pe care le desfășurăm prelucrăm datele cu caracter personal furnizate de următoarele categorii de persoane fizice, denumite în continuare persoane vizate, respectiv: clienți/potențiali clienți si beneficiari/potențiali beneficiari ai contractelor încheiate și a altor activități specifice societății.

Prelucrăm, după caz, numai datele cu caracter personal prevăzute de lege pentru realizarea scopurilor de mai jos, cum ar fi: nume, prenume; nume și prenume membrii familie; date de naștere; sex; data și locul nașterii; cetățenia; semnătura; date stare civilă; date permis auto/ certificat înmatriculare; număr dosar pensie; e-mail; telefon fix/mobil/fax; adresă (domiciliu / reședința) / adresă loc de muncă; profesie; loc de muncă / număr marcă; diplome/studii/formare profesională; situație familială; date bancare; caracteristici comerciale (customer segment),  date contractuale (pentru administrarea produselor și serviciilor acordate clienților); obișnuințe/preferințe (e.g. hobby)/comportament / evaluare profesională; imagine – foto, video; date fiscale; număr cont.

Scopurile prelucrăriiDatele cu caracter personal pot fi prelucrate pentru realizarea următoarelor scopuri, fără a se limita la acestea: a) identificarea clienților/potențialilor clienți și beneficiarilor/potențialilor beneficiari ai contractelor, pregătirea ofertei, ofertarea, negocierea, încheierea, executarea și încetarea contractului, transmiterea de notificări, facturare și încasare plăți asociate contractelor, verificarea și recuperarea debitelor, tranzacții, somații, notificări, înștiințări contractuale și acțiuni în justiție; b) soluționarea cerințelor clienților; c) protejarea intereselor vitale ale societății.

 

Temeiurile legale ale prelucrării: Prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi necesară pentru: executarea contractului la care persoana vizată este parte și pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte și după încheierea unui contract. În anumite situații specificate, prelucrarea este permisă doar dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrare.

Categoriile de destinatari și împuterniciți: MIT CLIMA Distribution ar putea dezvălui prin transmitere datele cu caracter personal colectate direct sau prin intermediul unor împuterniciți următoarelor categorii de destinatari: împuterniciților care prelucrează date cu caracter personal în numele societății (oficii poștale, cabinete de avocatură, firme de curierat, etc.), prestatori de servicii diverși, terți colaboratori, împuterniciților și mandatarilor dumneavoastră, după caz.

Durata prelucrării: Datele cu caracter personal prelucrate de MIT CLIMA Distribution în urma unui contract aflat în executare pot fi prelucrate și stocate conform reglementărilor legale în vigoare.

 

Drepturile persoanelor fizice în legatură cu prelucrarea datelor personale: dreptul la informare (aveți dreptul de a fi informat cu privire la colectarea și utilizarea datelor personale); dreptul de acces (aveți dreptul de a accesa datele personale și informațiile suplimentare și vă permite să cunoașteți și să verificați legalitatea prelucrării); dreptul la rectificare (aveți dreptul de a obține rectificarea datelor inexacte, precum și completarea datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de către dumneavoastră de informații suplimentare); dreptul la ștergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat” = în situațiile reglementate expres de lege, în special în cazul în care vă retrageți consimțământul sau în cazul în care se constată că datele au fost prelucrate ilegal, precum și dreptul de a solcita ștergerea datelor); dreptul de a retrage consimțământul (dreptul de a retrage, în orice moment, consimțământul pentru prelucrarea datelor); dreptul la portabilitatea datelor (dreptul de a primi datele pe care le-ați furnizat într-un format structurat, care poate fi citit automat și dreptul de a solicita ca datele să fie transmite altui operator); dreptul la restricționarea prelucrării (aveți dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor în anumite situații reglementate expres de lege, în special în cazul în care contestați exactitatea datelor sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, dar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor. În aceste situații, cu excepția stocării, datele nu vor mai fi prelucrate); dreptul de a depune plângere (aveți dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal); dreptul la opoziție (aveți dreptul să vă opuneți la prelucrarea bazată pe interesul legitim sau îndeplinirea unei sarcini de interes public/exercitarea autorități publice, inclusiv profilarea, marketing direct și prelucrarea în scopul cercetării științifice/istorice și al statisticilor); dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, dreptul de a sesiza instanțele judecătorești (aveți dreptul de a exercita o cale de atac judiciară în fața instanțelor de contencios administrativ atunci când autoritatea de supraveghere nu tratează o plângere de-a dumneavoastră sau nu vă informează cu privire la progresele sau la soluționarea plângerii depuse în temeiul art. 77 din Regulament, dar și dreptul de a formula o acțiune judecătorească instanțelor de drept comun pentru repararea prejudiciului suferit ca urmare a unei încălcări a Regulamentului 2016/679).

MIT Clima Distribution, în calitate de operator de date, prelucrează date cu caracter personal conform legii.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa MIT CLIMA Distribution, Bucuresti, Șoseaua Virtuții, nr. 19D, sector 6 sau prin e-mail la adresa: dataprotection@mitclima.ro

 

Vă mulțumim că ne sunteți alături,

MIT CLIMA Distribution

 

Datele cu caracter personal pot fi prelucrate pentru realizarea următoarelor scopuri, fără a se limita la acestea: a) identificarea clienților/potențialilor clienți și beneficiarilor/potențialilor beneficiari ai contractelor, pregătirea ofertei, ofertarea, negocierea, încheierea, executarea și încetarea contractului, transmiterea de notificări, facturare și încasare plăți asociate contractelor, verificarea și recuperarea debitelor, tranzacții, somații, notificări, înștiințări contractuale și acțiuni în justiție; b) soluționarea cerințelor clienților; c) protejarea intereselor vitale ale societății.